Voorwaarden

Definities

 • Y-yoga: Hierna te noemen Y-yoga, gevestigd te Stadsedijk 54 in Oudemolen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72824344.
 • Klant: degene die yogalessen, workshops, cursussen en/of opleidingen volgt of wenst te volgen bij Y-yoga.
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Y-yoga, gepubliceerd op www.y-yoga.nl, zijn tevens op verzoek verkrijgbaar in hardcopy.
 • Een lessenkaart: zoals beschreven in paragraaf 3.6.
 • Lidmaatschap: een lidmaatschap die wordt aangeboden of is aangeboden door Y-yoga en die door de klant dient te worden betaalt of is betaald om yogalessen te kunnen volgen bij Y-yoga.
 • Proeflessen: een eenmalig gratis les om kennis te maken met Y-yoga.
 • Losse les: een losse les bij Y-yoga die door de klant dient te worden betaalt, anders dan via een lidmaatschap of een proefles of een lessenkaart
 • Prijslijst: de huidige prijslijst zoals gepubliceerd op de website van Y-yoga.
 • Website: de website van Y-yoga: http://www.y-yoga.nl

Toepassing

 • Deze voorwaarden zijn geldig voor alle lidmaatschappen en voor zover van toepassing ook de yoga lessenkaart, losse les en proefles. Deelname aan één van de lessen betekent dat de klant akkoord gaat met de geldende algemene voorwaarden.
 • Indien noodzakelijk kan Y-yoga de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen. De huidige en geldige voorwaarden zijn altijd beschikbaar via de website van Y-yoga en op verzoek in hardcopy verkrijgbaar.

Lidmaatschap

 • Klanten kunnen yogalessen volgen op basis van een lidmaatschap, losse lessen of een lessenkaart.
 • Op het moment dat de klant zich inschrijft en het lidmaatschap betaalt, verwerkt Y-yoga het lidmaatschap in het systeem.
 • Y-yoga biedt naast een lidmaatschap en een lessenkaart. Deze kaarten geven toegang voor een specifiek aantal yogalessen bij Y-yoga. De lessenkaart heeft een geldigheid van 3 maanden.
 • De bepalingen met betrekking tot beëindiging en opschorting zijn niet van toepassing op een lessenkaart van Y-yoga. Na verloop van geldigheidstermijn van een leskaart vervallen de tegoeden. Reeds aangeschafte leskaarten kunnen onder geen beding worden ingeleverd om lesgeld terug te vorderen.

Betaling en prijswijzigingen

 • Een lidmaatschap, losse les, proefles of leskaarten moeten voor aanvang zijn betaald door de klant. Betaling zal plaatsvinden via overboeking door de klant of via PIN of contant.
 • De prijzen kunnen tussentijds worden verhoogd. Klanten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Gedragscode / huisregels

 • Iedere klant dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden.
 • De leiding van Y-yoga behoudt zich het recht voor de klant deelname aan de lessen te weigeren en lidmaatschap per direct te beëindigen indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

Lesrooster

 • Het huidige lesrooster is beschikbaar op de website. Y-yoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen in het lesrooster zullen zover mogelijk van te voren worden aangekondigd door Y-yoga via de website of via e-mail.
 • Y-yoga behoudt zich het recht voor om een ingeroosterde les te annuleren of de docent(e) te wijzigen in geval van overmacht.  

Beëindiging and bevriezing van Lidmaatschap

 • De klant kan het lidmaatschap beëindigen, rekening houdende met 1 volledige kalendermaand opzegtermijn. Opzeggen dient voor de 1e van de maand te geschieden door een e-mail te sturen naar info@y-yoga.com.
 • In het geval van langdurige ziekte of blessure, komt de klant in aanmerking voor opschorting van zijn of haar lidmaatschap of leskaart gedurende een maximale periode van 6 maanden. Een aanvraag voor opschorting dient schriftelijk te worden ingediend per e-mail naar info@y-yoga.com

Aansprakelijkheid

 • Y-yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer.
 • Iedere deelnemer die bij Y-Yoga lessen volgt is verplicht een zwangerschap en/of lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
 • Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze voorwaarden en daarbij accepteert de deelnemer het risico van eventueel oplopen van blessures of letsel. Y-yoga biedt de volgende richtlijnen om een risico op blessure of letsel te beperken:
 1. Raadpleeg altijd je huisarts voordat je met een yoga les begint wanneer je niet zeker weet of je helemaal gezond bent of als je zwanger bent.
 2. Indien je een blessure hebt of andere lichamelijke klacht informeer dan altijd de docent(e) voordat je met een yogales begin.
 3. Luister en volg de instructies op van de docent(e).
 4. Luister goed naar je eigen lichaam en de lichamelijk beperkingen.
 5. Doe geen oefeningen die pijnlijk voor je zijn.
 6. Stel vragen als je niet zeker bent hoe een oefening moet worden uitgevoerd.

Privacy

 • Y-yoga gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens. Y-yoga zal persoonlijke informatie van klanten nooit aan derden verstrekken zonder uw persoonlijke toestemming.